Tulkkauspalvelu puhevammaisille

Kelan jär­jestämä tulk­kaus­palvelu poh­jautuu lakiin vam­maisten hen­ki­löiden tulk­kaus­pal­ve­lusta. Palvelu on hen­ki­löille, joka tar­vitsee vam­mansa vuoksi tulk­kausta. Palvelu on asiak­kaalle mak­suton palvelu ja sitä voi hakea kelalta.  

Kenelle tulkkauspalvelu soveltuu?

Afasia
Aivovamma
Autismi
CP-vamma
Dysartria
Etenevä neurologinen sairaus (lihassairaudet)
Kehitysvamma
Kielellinen erityisvaikeus
Muistisairaus

Tulkkausmenetelmät:

  • yksi­täiset kuvat 
  • sana­listat 
  • tuki­viit­tomat 
  • säh­köiset kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­telmät 
  • piir­tä­minen 
  • esineet 
  • ilmeet, eleet, äänen­painot ja ääntely 
  • Kir­joit­ta­minen, apuna käyttäen esim. aak­kos­taulu, tie­tokone 
  • epä­selvän puheen tulk­kaa­minen