Mitä on kommunikaatio -opetus?

Kom­mu­ni­kaatio-opetus on kuntien vam­mais­pal­ve­lulain sopeu­tu­mis­val­men­nuksena myöntämä palvelu. 

Ope­tusta voi myös ostaa yhteisöt ja yksi­tyiset hen­kilöt.   Opetus voi tapahtua yksi­löl­li­sesti tai ryhmissä. 

Opetuksen tarkoituksena on 

  • opettaa/​ohjata asia­kasta ja hänen lähiym­pä­ris­töään käyt­tämään jo ole­massa olevaa kom­mu­ni­koin­ti­keinoa.  
  • opettaa/​ohjata asia­kasta ja hänen lähiym­pä­ris­töään käyt­tämään uutta kom­mu­ni­koin­ti­keinoa tai väli­nettä 
  • Mate­ri­aalin valmistus  
  • ole­massa olevan mate­ri­aalin päi­vit­tä­minen. Asiakkaan käyttämää mate­ri­aalia muo­kataan ajantasai­seksi ja asia­kas­läh­töi­seksi.  

Yksilöllisesti

Mate­riaali tehdään yhteis­työssä asiakkaan, lähiym­pä­ristön sekä mah­dol­lisen puhe­te­ra­peutin kanssa yhteis­työssä.  

Mate­riaali voi olla mm. kom­mu­ni­koin­ti­vä­lineen päi­vit­tä­mistä, val­mis­ta­mista kuin myös eri­laisten päivä tai viik­ko­jär­jes­tysten tekoa sekä ympä­ristön struk­tu­rointia.  

Mate­riaali voi olla mitä vain mikä tukee asiakkaan ymmär­tä­mistä ja ymmär­re­tyksi tule­mista.   

Jos haluat kuulla lisää tai varata ajan ilmaiseen tutus­tu­mis­ta­paa­miseen, ota yhteyttä puhe­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla.