Kotipalvelu

Koti­palvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tai perhe tar­vitsee apua sel­viy­tyäkseen arki­päivän aska­reista ja hen­ki­lö­koh­tai­sista toi­min­noista.  

Koti­pal­veluja voivat saada ikäih­miset, vam­maiset ja sairaat tai hen­kilöt, joiden toi­min­takyky on muun syyn vuoksi alen­tunut. Apu voi olla ker­ta­luon­teista, lyhyt­kes­toista tai pit­kä­kes­toista riippuen asiakkaan tar­peesta 

Mitä kotipalvelu voi olla? 

 • kauppa- ja muut asioin­ti­pal­velut  
 • Hoito ja huo­lenpito mm. hen­ki­lö­koh­tai­sessa hygie­niasta huo­leh­ti­minen  
 • Asu­miseen liit­tyvät asiat mm. Siivous, tiskaus, ruu­an­laitto, vaa­te­huolto 
 • Muut joka­päi­väiseen elämään kuu­luvien teh­tävien ja toi­min­tojen suo­rit­ta­mista tai niissä avus­ta­mista 
 • kodin ulko­puo­lella tapahtuva toi­minta mm. har­rastus 
 • Las­ten­hoi­dossa ja kas­va­tuk­sessa 
 • Toi­min­ta­kyvyn yllä­pi­tä­minen 
 • Omais­hoi­tajan vapaat 
 • Hen­ki­lö­koh­taisena avus­tajana toi­mi­minen 
 • sosi­aa­lista kans­sa­käy­mistä edis­tävät pal­velut. 
 • Kuljetus- ja saat­ta­ja­palvelu 
 • Seurana ole­mista mm. leh­denluku, kes­kustelu kaveri 
care

Hinnasto

Arkisin

klo 7- 17

40€

/​tunti

Arki-iltaisin

klo 17-21

45€

/​tunti

Launtaisin

55€

/​tunti

Sunnuntai

(tai muut juhlapyhät)

75€

/​tunti

Hintaan lisätään km korvaus (0,43€/​km) 

Kunta voi antaa pal­velun tar­vit­si­jalle pal­ve­luse­telin, jolla tämä voi ostaa pal­velun kunnan hyväk­sy­miltä pal­ve­lun­tuot­ta­jilta. Pal­ve­luse­telin jälkeen asiak­kaalle jää mak­set­ta­vaksi oma­vastuu osuus pal­ve­luse­telin arvosta riippuen. 

Pal­ve­lun­tar­vitsija voi ostaa tuki­pal­veluja myös suoraan yksi­tyi­siltä palve­lujen tuot­ta­jilta. Tällöin pal­ve­lujen ostaja voi käyttää hyväkseen vero­tuksen koti­ta­lous­vä­hen­nystä.  

 

Jos haluat kuulla lisää tai varata ajan ilmaiseen tutus­tu­mis­ta­paa­miseen, ota yhteyttä puhe­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla.