Savon Selvennys Oy

Tiia Parviainen-Vilhunen

Olen val­mis­tunut vuonna 2001 lähi­hoi­ta­jaksi ja eri­kois­tunut vam­mais­työhön. Työ­ko­ke­musta on kart­tunut vuosien var­rella eri­laisen ihmisten parissa työs­ken­nel­lessä. Työ­teh­tä­viini on kuu­lunut hoi­dol­liset, kun­touttavat kuin ohjauk­sel­liset teh­tävät 

Olen paljon saanut kohdata erilaisia vammaisryhmiä ja tehnyt työtä eri­laisten kom­mu­ni­kointi mene­telmien kanssa. Olen myös saanut ohjata asiak­kaita sekä heidän lähiym­pä­ris­töään arjen haas­teiden tuomien ongelmien kanssa.  

Vuonna 2013 olen val­mis­tunut puhe­vam­maisten tul­kiksi. Tulk­kauksia olen tehnyt vuo­desta 2014 lähtien. Olen saanut olla mukana monissa eri­lai­sissa ja haas­teel­li­sis­sakin tilan­teissa mukana tuke­massa asiakasta hänen kom­munikoin­nissaan, hänelle sopi­villa kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­tel­millään.  

Vuonna 2020 olen val­mis­tunut Rat­kai­su­keskeiseksi 

neu­rop­sy­kiatriseksi val­mentajaksi (Nepsy- val­mentaja). Olen vuosien aikaan tehnyt paljon työssäni ohjausta ja neu­vontaa niin arki­sissa asioissa kuin elämän haas­teissa. Nepsyn kou­lutus oli minulle mah­dol­lisuus päästä toteut­tamaan val­men­tajan työtä.  

Toi­min­tamme periaate on asia­kas­läh­töisyys ja asiakkaan kun­nioit­ta­minen. Huo­mioimme asiakkaan yksi­löl­liset tarpeet ja keinot sel­viytyä arjessa. Asiakkaan itse­mää­rää­mi­soikeus on perusta millä meidän toi­minta on sujuvaa ja luo­tet­tavaa. Meillä on ehdoton salas­sa­pi­to­vel­vol­lisuus.  

Olen suo­rit­tanut myös näyt­tö­tut­kin­to­mestari kou­lu­tuksen.