Mikä on NEPSY?

Rat­kai­su­kes­keinen neu­rop­sy­kiat­rinen val­mennus eli Nepsy- val­mennus on tar­koi­tettu kaiken ikäi­sille hen­ki­löille, joilla on haas­teita arjen- ja elä­män­hal­lin­ta­tai­tojen kanssa.

Kenelle NEPSY soveltuu?

ADHD/ADD
Autismin kirjo/​ Aspergerin oireyhtymä
Touretten oireyhtymä
kielelliset erityisvaikeudet
Oppimisvaikeudet 
Aivovammakuntoutujat
Mielenterveyskuntoutujille
Päihdekuntoutujille
yksilöille, pareille, perheille, ryhmille ja verkostoille

Mitä valmennus on?

Neu­rop­sy­kiat­rinen val­mennus ei ole pel­kästään kes­kus­telua, vaan val­men­tajan ja asiakkaan kon­kreet­tista yhdessä teke­mistä. Tavoitteet ovat kon­kreet­tisia ja liit­tyvät joka­päi­väisen elämän vai­keuksiin, esi­mer­kiksi arjen­hal­lintaan, opis­keluun ja ihmis­suh­teisiin. 

Concept of love and help
Happy success winner, life goal success hiker man

Valmennuksessa harjoitellaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi. 

Val­men­nuk­sesta saa tukea esimerkiksi: 

Tavoitteet

Tavoitteet val­men­nuk­selle ase­tetaan niin, että asiak­kaalla on mah­dol­lisuus oppia, omaksua ja etsiä uusia keinoja, voi­ma­varoja ja vah­vuuksia. Löytää arjen ongel­ma­ti­lan­teisiin uusia ajattelu-, toi­minta- ja rat­kai­su­malleja. 

Val­mentaja tukee aktii­vi­sesti tavoit­teiden saa­vut­ta­mista, antaa palau­tetta suo­riu­tu­mi­sesta ja kan­nustaa uusien toi­min­ta­ta­pojen löy­tä­mi­sessä.  

Asiakkaan moti­vaatio vai­kuttaa val­men­nuksen tuloksiin ja usein moti­vaation vah­vis­ta­minen on osa val­men­nus­pro­sessia. 

Business goal
Business goal

Toteutus

Työs­kentely tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toi­min­taym­pä­ris­tössä. Yhteyttä voidaan pitää myös etänä, säh­kö­pos­titse ja puhe­li­mella ja video­yh­tey­dellä. 

Val­mennus voidaan toteuttaa  

  • Yksi­lö­val­men­nuksena: val­mennus tapahtuu hen­kilön omissa ympä­ris­töissä kotona, kou­lussa tai muussa itse­näis­ty­mistä tuke­vassa ympä­ris­tössä. Mukana val­men­nuk­sessa on val­men­nettava sekä yhdessä sovi­tusti muita hen­ki­löitä 

 

  • Per­he­val­men­nuksena: Tukea tar­jotaan koko per­heelle ja perheen kanssa yhdessä etsitään toi­mivia rat­kaisuja mm. arjen suju­misen hel­pot­tu­mi­seksi. Tavoit­teena on antaa tukea ja kas­vatus- ja ohjaus­malleja, joiden avulla arki on hel­pompaa  

 

  • Ryh­mä­val­mennus: Ryh­mässä tapah­tuvaa val­men­nusta, jolloin pai­kalla on joko useampia joilla on saman­laisia ongelmia ja haas­teita arjessa 

 

  • Val­men­nusta voidaan toteuttaa myös pareittain, kun val­men­net­ta­villa on saman­suun­taisia tavoit­teita ja val­men­nus­ti­lan­teissa on mah­dol­lista har­joi­tella esi­mer­kiksi sosi­aa­lisia tilan­teita ja vah­vistaa vuo­ro­vai­ku­tus­taitoja 

Neu­rop­sy­kiat­ri­sessa val­men­nuk­sessa tavoitteet ja aika­taulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja mene­telmät valitaan yksi­löl­li­sesti tavoitteen ja tar­peiden mukai­sesti.  

Val­mennus on yksi­löl­listä huo­mioiden asiakkaan tarpeet.  

Val­mennus toteu­tetaan n.30- 90 minuutin val­men­nus­ta­paa­misina. Hyvä määrä tapaa­mi­sille on alkuun tiheämpi ja loppua kohden har­veneva. Tapaa­misia on 4-8 kertaa kuu­kaudessa, 3-24 kuu­kauden ajan.  

Val­mennus voidaan pitää asiakkaan omassa toi­min­taym­pä­ris­tössä tai erikseen sovi­tussa pai­kassa. Val­mentaja voi käydä myös kou­lulla tai opis­ke­lu­pai­kassa ohjaa­massa siellä ilme­nevien ongelmien rat­kai­se­mi­sessa. 

Jos haluat kuulla lisää tai varata ajan ilmaiseen tutus­tu­mis­ta­paa­miseen, ota yhteyttä puhe­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla.