Savon Selvennys Oy 

tarjoaa vam­mais­pal­ve­lulain mukaista tulk­kaus­pal­velua KELAlle. 

NEPSY 

Rat­kai­su­kes­keinen neu­rop­sy­kiat­rinen val­mennus eli Nepsy- val­mennus on tar­koi­tettu kaiken ikäi­sille hen­ki­löille, joilla on haas­teita arjen- ja elä­män­hal­lin­ta­tai­tojen kanssa. 

Kommunikaatio-opetus 

Kom­mu­ni­kaatio-opetus on kuntien vam­mais­pal­ve­lulain sopeu­tu­mis­val­men­nuksena myöntämä palvelu. Ope­tusta voi myös ostaa yhteisöt ja yksi­tyiset henkilöt. 

Kotipalvelu 

Koti­palvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tai perhe tar­vitsee apua sel­viy­tyäkseen arki­päivän aska­reista ja hen­ki­lö­koh­tai­sista toi­min­noista. Koti­pal­veluja voivat saada ikäih­miset, vam­maiset ja sairaat tai hen­kilöt, joiden toi­min­takyky on muun syyn vuoksi alentunut. 

Esittely

Tiia Parviainen-Vilhunen